Ga naar de inhoud

ANBI Informatie

Christengemeente Central City Church is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Op deze website vindt u de gegevens zoals voorgeschreven door de Belastingdienst.

Contactadres: 
Christengemeente Central City Church
Multatulistraat 15
3451 AP Vleuten
tel. +31 (0) 6 – 30784655.
Emailadres: admin [at] centralcitychurch.nl/new.
RSIN: 819 930 738

Doelstelling:
De doelstelling van ons kerkgenootschap is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:

 • God verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt;
 • Jongeren en ouderen tot geloof in Jezus Christus brengen, in gemeenschap met Hem te leven en door Hem met elkaar;
 • Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijke getuigenis in de gemeente op te nemen;
 • Ondersteunen, meehelpen, adviseren bij het stichten van nieuwe gemeenten.
 • Organiseren van en deelnemen aan outreach activiteiten

Actueel beleid en activiteiten:
Om bovenstaande doelstelling te bereiken houden wij samenkomsten op doordeweekse avonden evenals op zondagmorgen en –avond.

De middelen die wij daarvoor gebruiken zijn:

 • Bijeenkomsten
 • Huisgroepen
 • Bidstonden
 • Bijbelonderwijs
 • Evangelisatie
 • Pastorale zorg
 • Ondersteuning bij het stichten van nieuwe gemeenten en verder alle andere wettige en passende middelen.

Genoemde bijeenkomsten staan open voor zowel gemeenteleden als lokale en regionale belangstellenden.

Tenslotte onderhouden wij relaties met kerkelijke gemeenten in binnen- en buitenland. Dat betekent dat er bezoeken plaatsvinden door gemeenteleiders en –leden. In sommige gevallen worden deze gemeenten financieel gesteund. Ook nemen wij deel aan grotere bijeenkomsten, Equip’s genaamd, zowel in Nederland als daarbuiten.
Als gemeente hebben wij voor geestelijk overzicht een relatie met
“New Covenant Ministries International (NCMI), een Apostolisch team.

Covid-19:
Gezien de diverse Overheidsmaatregelen hebben wij de nodige aanpassingen moeten maken. Een groot aantal geplande bijeenkomsten hebben wij moeten annuleren en waar mogelijk gedigitaliseerd.

Bestuur:
Het bestuur wordt gevormd door dhr. A. van Laren en dhr. W. Aan de Wiel en dhr. M. Schenkel.

De dagelijkse leiding is in handen van een oudstenraad en een leidersteam.
In 2021 ligt de eindverantwoordelijkheid bij de leidende oudste en gemeenteleider dhr. A. van Laren. Indien er minder dan twee oudsten in het Bestuur zitten dan dient voor belangrijke beslissingen tenminste één lid van het Apostolisch team van het NCMI te worden geraadpleegd.
Oudsten in vaste dienst ontvangen honorarium. Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding maar kunnen wel gemaakte kosten declareren.

Financiële verantwoording:
Ieder jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door een extern boekhoudkantoor. Dit jaarrapport ligt ter inzage op ons kantoor voor ieder lid van onze gemeente. In onze nieuwsbrief wordt jaarlijks een overzicht van alle inkomsten en uitgaven gepubliceerd.
Op deze website vindt u daar eveneens een verantwoording van.

Financieel verslag
Hieronder vindt je een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het vorige boekjaar.

Pastoraat betreft alle kosten van de bediening:

 • Honoraria en onkostenvergoedingen
 • Gebouwen betreft de huurkosten voor de diverse locaties
 • Translocal uitgaven betreffen o.a. giften aan externe sprekers, steun aan en bijeenkomsten met andere gemeenten.
 • Onder diversen vallen bureaukosten, afschrijvingen, rente-, bank- en overige kosten.
 • Bijeenkomsten zijn de zondagse- en doordeweekse diensten, evenals geluid en media.

Financieel verslag 2023

Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen