Ga naar de inhoud
Home » Pitstopstudie – Zalig zijn de armen van geest

Pitstopstudie – Zalig zijn de armen van geest

  Pitstop Bergrede – De zaligsprekingen

  Door Pitstop Leidsche Rijn (Alex & Michelle)

  Mattheus 5: 1-12 (HSV)

  1. Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.
  2. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
  3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
  4. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
  5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
  6. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
  7. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
  8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
  9. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
  10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
  11. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
  12. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

  Deze week gaat het over vers 3.

  3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

  Wij denken aan Jezus als hoge Koning, maar Hij toont in de Bergrede hoe Hij zelf ook was: onder andere nederig van hart. De Bergrede is een landkaart om Jezus beter te leren kennen.

  Vragen bij de tekst:

  1. Wat is je eerste indruk als je dit zo leest?
  2. Wat versta jij onder ‘zalig’/blessed/gelukkig’? Bedoelde Jezus hetzelfde, of een ander soort geluk? (Psalm 23)

  Zalig betekent volgens de Woordenboek van het Nederlands (2003-2009): ‘intens gelukkig’; ‘het eeuwig heil deelachtig’; ‘verrukking teweegbrengend’; en ‘heerlijk’.
  Geluk (of gelukkig zijn) kan worden omschreven als het tevreden zijn met de huidige levensomstandigheden. Hierbij kunnen er verschillende positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid.
  Blessed …divinely or happily favored; well off, happy, fortunate to have, do, or experience something: “Oh how happy”!!!

  1. Arm van geest, wat betekent dit eigenlijk?
  1. Wanneer ben je arm van geest en wanneer juist niet? Of wanneer ben je rijk van geest? (Jak 4:6)
  2. Jezus zaligsprekingen gaan over hoe de houding van ons hart zou moeten zijn. Door welvaart is het moeilijk(er) om geestelijk arm en nederig te zijn. Wij zijn heel rijk. De gedachte: “Ik heb Hem nodig!” leeft niet zo. Erkennen wij nog dat we Hem nodig hebben? Zien we in dat we zonder Hem echt arm zijn? Ondanks wat we allemaal hebben? (Matt 16:26)
  3. Wat is het Koninkrijk van de Hemelen? Waarom vindt God het belangrijk dat wij dit ontvangen?
  4. Hoe kun je, na beantwoording van de voorgaande vragen, dit praktisch maken voor jezelf?

  Samenvatting van de zaligspreking:

  VersWat betekent het? Wat leert het ons over Jezus?Welke opdracht/ welk gebed ligt er voor ons in deze tekst?
  3De armen van geest zijn degenen die begrijpen dat Jezus Christus hun enige hoop is (omdat ze beseffen dat ze zondig zijn), in leven en in dood. Onze eigen geest (wil) is zondig, dus de mensen die arm van geest zijn, willen sterven aan zichzelf en meer van Gods geest uitleven. Jezus is ons voorbeeld, Hij is voor ons uit de hemel afgedaald in nederigheid (Filippenzen 2: 5 – 11).Help me om me bewust te zijn van mijn eigen verlorenheid zonder Gods genade. Dat niet mijn wil, maar Zijn wil gedaan wordt. Waken voor trots/hoogmoed (Jak 4:6)