Ga naar de inhoud
Home » Pitstopstudie – Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid

Pitstopstudie – Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid

  Door Pitstop Nieuwegein (Jan Gabriel & Chanté)

  De Bergrede Mattheüs 5:6

  Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

  Mattheüs 5:6 (HSV)

  In Matteüs 5:6 komen we vier belangrijke woorden tegen:

  1. Honger
  2. Dorst
  3. Gerechtigheid
  4. Verzadigd

  We weten dat honger en dorst fundamentele menselijke behoeften zijn en dat we verzadigd zijn als we aan die basisbehoeften voldoen.

  Wat is gerechtigheid?

  Groepsvraag

  Volgens het besef van veel mensen is het voornaamste kenmerk van gerechtigheid dat ieder krijgt wat hem toekomt. ‘Eindelijk gerechtigheid’ wordt er gezegd, wanneer een misdadiger zijn verdiende straf krijgt. Sociale gerechtigheid betekent dat armen en zwakken worden beschermd tegen uitbuiting en dat ieder gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien. Gerechtigheid in de rechtspraak houdt in dat wet en recht eerlijk worden toegepast en dat het non-discriminatiebeginsel in ere wordt gehouden.

  In de geloofstaal kan gerechtigheid eveneens slaan op de eerlijke behandeling die christenen met name aan hun zwakke medemensenverplicht zijn. Daarnaast wordt de term vanouds gebruikt als aanduiding voor de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Omdat niemand kan voldoen aan de eisen van Gods gerechtigheid, moet Gods straf de mensen treffen, tenzij Hij Zelf door Christus gerechtigheid aan hen geeft. Als Hij dat doet, wordt hun ongehoorzaamheid vergeven en wordt al het goede dat Jezus gedaan heeft hun toegerekend alsof zij het zelf gedaan hadden.

  Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament klinkt bij ‘gerechtigheid’ doorgaans een juridisch aspect mee: gerechtigheid heeft te maken met recht en is een begrip dat ook in de rechtszaal gebezigd wordt. In dat opzicht heeft het ook te maken met oordeel en gericht. Toch overheerst het positieve aspect: gerechtigheid als heilbrengende gerechtigheid. Daarom ook dat Paulus het evangelie – de blijde boodschap, het goede nieuws – in direct verband brengt met de openbaarwording van Gods gerechtigheid. In Christus stelt God Zelf immers orde op zaken, zet Hij de door de zonde verstoorde verhoudingen recht, brengt Hij heil en uitredding voor wie op Hem vertrouwen, en stelt Hij mensen door zijn Geest in staat om ‘in gerechtigheid’ te leven.

  Theologie.nl

  In de bijbelse context betekent het dus een rechtstaande verhouding tot God door Jezus. We zien dat we door God rechtvaardig zijn gemaakt door de prijs die Jezus voor ons heeft betaald aan het kruis.

  Wat betekent het om te hongeren en te dorsten naar Bijbelse gerechtigheid?

  Groepsvraag

  We lezen in Matteüs 6 dat we ons soms zorgen kunnen maken over aards eten en drinken. Maar hoe kunnen we bevredigd worden in onze basisbehoeften? En hoe is dit gekoppeld aan gerechtigheid?

  ‘Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’

  Mattheüs 6:31-34 (HSV)

  Hoe zoeken we Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid?

  Groepsvraag

  We lezen in Matteüs 7 hoe we Gods koninkrijk kunnen zoeken:

  ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.’

  Matteüs 7:7-8 (HSV)

  Waar vinden we de plek waar we eindelijk onze dorst kunnen lessen?

  Groepsvraag

  ‘Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. ‘

  Johannes 4:13-14 (HSV)

  Opnieuw zien we dat de Schrift naar Jezus wijst. Als we Hem en zijn koninkrijk zoeken, kunnen we bevredigd zijn. Drinken van het water dat Jezus geeft, brengt leven voort. Door Jezus worden we rechtvaardig voor God en hierdoor worden onze honger en dorst naar gerechtigheid verzadigd.

  Hierdoor kunnen we ook Matteüs 5:6 als volgt lezen:

  Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar Jezus, want zij zullen verzadigd worden.

  Mattheüs 5:6 (Pitstop Vertaling)

  Mogen we gerechtigheid blijven zoeken alsof we het met heel ons hart zoeken als een basisbehoefte zoals voedsel en water. Mogen we ook weten dat het gevonden kan worden en dat we verzadigd kunnen zijn in Jezus en Zijn koninkrijk.

  Samen luisteren 🎵