Ga naar de inhoud

Wat geloven wij?

Onze geloofsbelijdenis is protestants-evangelisch van aard en de basis ervan komt voort uit de algemeen christelijke apostolische geloofsbelijdenis.

De Bijbel als Woord van God

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. In de Bijbel laat God zien wij Hij is en wat Zijn plannen zijn met ons en deze wereld. (Mat. 5:18; Mat. 24:35; 2 Tim. 3:16, 17; 2 Pet. 1:16-21)

Wij geloven dat er één God is, die eeuwig bestaat in drie personen: de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. (Mat. 3:13-17; Mat. 28:18-20; 1 Kor. 12:4-6; 2 Kor. 13:14; 1 Pet. 1:1-2)

De schepping van hemel, aarde en mens

Wij geloven dat God de wereld geschapen heeft. Wij geloven ook dat Hij de mens gemaakt heeft, mannelijk en vrouwelijk.  (Gen.1:27,28, Mar.10:6-9)

Wij geloven dat God het huwelijk bedacht heeft, een exclusief verbond tussen man en vrouw. (Gen.1, Gen.2, Mal.2:13-16, Mat.19:4-6, Heb.13:4, 1 Kor. 7, 2 Kor.6:14)

Dit betekent in de praktijk dat het huwelijksverbond de samenlevingsvorm is die God voor man en vrouw heeft bedacht.

De centrale rol van Jezus

Wij geloven dat Jezus de zoon van God is, dat Hij geboren is uit de maagd Maria, dat Hij heeft geleefd zonder zonde en dat Hij op aarde gedurende zijn leven wonderen deed. (Mat., Mar., Luk., Joh.)

Wij geloven dat Jezus gestorven is aan een kruis, plaatsvervangend voor de mensen, en dat Hij lichamelijk is opgestaan, weer leeft en ons mensen verzoend heeft met de Vader. (Jes. 53, Joh.3:16, Rom. 3:21-25; Rom. 6:1-4; Rom. 10:5-13; 1 Pet. 3:18-22, 2 Kor.5:11-21)

Wij geloven dat Jezus is opgestegen en teruggekeerd is naar Zijn Vader in de Hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van God, van waar Hij eens zal terugkomen met macht en heerlijkheid. (Hand.1, Heb. 1:3, 12:2; 1 Pet. 3:22; Hand. 7:55-56, Jes. 65:17-25; 66:15-25; Mat. 25; Joh. 5:25-29; 1 Kor. 15; Op. 20-22)

Wij geloven dat de volgelingen van Jezus onder leiding van de Heilige Geest op aarde het werk van Jezus nu voortzetten. (Mat., Mar., Luk,. Joh.; Joh.1:1-18; Mat.1; Rom. 1:2-4; Fil. 2:5-11; Kol. 1:15-20; Heb. 1:1-4; 1 Kor. 15:1-11)

Gods plan met mensen

Wij geloven dat ieder mens zondigt en daarom verloren gaat, tenzij hij of zij opnieuw geboren wordt door de Heilige Geest. Deze “werdergeboorte” is deel van het reddingsplan van God, die niet wil dat iemand verloren gaat.  (Hand.2, Joh.3, Rom.3:21-25, Rom.5-7)

Wij geloven dat God een plan met het leven heeft van iedereen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt gedaan. God trekt niemand voor, kiest geen partij en heeft het verlangen dat iedereen Jezus leert kennen en Hem gaat volgen. (Deut. 10:17-19, Jer.11:28, Mat.5:43-45, Hand.10:34-43, 17:30-31)

Wij geloven dat wie zich bekeert, gelooft en zich laat dopen in water, opnieuw geboren wordt en een nieuw hart krijgt, waarin de Heilige Geest komt wonen. (Mar. 1:14-15; Mat. 28:16-20; Joh. 3:16-21; Joh. 14:1-11; Hand. 2-3; Rom. 3:21-25; Rom. 6:1-4; Rom. 10:5-13; 1 Pet. 3:18-22)

Wij geloven in de bediening van de Heilige Geest in deze tijd. Hij woont in de harten van christenen, geeft hen kracht om Jezus te blijven volgen en rust hen toe om meer op Jezus te gaan lijken. De Heilige Geest bereid ons daarmee (gezamenlijk) voor op het einddoel van ons geloof, wanneer een ontmoeting met (of openbaring van) Jezus volgt. (Joh.14-16,1 Pet. 1:5-9)

Wij geloven dat de Heilige Geest ons ook doopt in het lichaam van Christus. Wij geloven dat de Heilige Geest ons kracht geeft Jezus bekend te maken aan anderen. Wij geloven dat de Heilige Geest door christenen heen ook vandaag wonderen en tekenen doet zoals Jezus deed op aarde. (Mat.3:11, Joh.14-16, 1 Kor.12:13, Hand. 1&2,10-11)

De rol van de kerk

Wij geloven in de geestelijke eenheid van alle mensen die in Jezus Christus geloven. (Rom.12:4-5, Kol.3:16, Ef.2:19-20, 3:14-21,4:15, 1 Kor.12:13)

Wij geloven dat de kerk Gods community is, waar alle gelovigen samenkomen als familie en het lichaam van Jezus vormgeven en opbouwen. (1 Kor.3:9, Ef.2:19-20, 3:14-21, 4:15)

Wij geloven dat het verstandig is regelmatig bij elkaar te komen, met elkaar te eten en drinken, het avondmaal te vieren en naar elkaar en onze omgeving om te zien. (Hand.2:46-47,4:32, Jak.1:27, Hebr.10:34-35, 1 Pet.3:8, 1 Joh.3,4:11)

Wij geloven dat de Heilige Geest iedere gelovige toerust met gaven om de kerk van Jezus Christus op te bouwen. (Rom.12, 1 Kor.12-14)

Kerkleiderschap

Wij geloven dat Jezus het hoofd van de kerk is, de opperherder aan wie alle herders (leiders van de kerk) verantwoording van hun leiderschap zullen afleggen. (Mat.16:18, Kol.1:18,2:10, Ef.5:22-25, 1 Pet.5:3-4, Heb. 13:17; 1 Pet. 5:2)

Wij geloven dat God zelf leiders roept en over de (lokale) kerk aanstelt. Wij geloven ook dat God leiders in de vijfvoudige bediening aanstelt om het wereldwijde lichaam van Christus te bemoedigen en te versterken. (Jer.23:1, Hand.6, 1 Tes.3:2, 2 Tes.2:17, Ef.4:11-16, 1 Tim. 3, 5, Tit.,1 Pet.5:)

Wij geloven dat nieuwe kerkleiders worden bevestigd door de huidige leiders, op het moment dat de huidige leiders Gods roeping bij nieuwe leiders erkennen en de tijd voor nieuwe leiders om te beginnen met dienen juist achtten. (Hand.6:1-7,14:23,18-28, 15:22)

Wij geloven dat nieuwe kerkleiders worden aangesteld met behulp van de (1) huidige leiders uit de lokale kerk en (2) leiders uit de vijfvoudige bediening.

Voor onze kerk betekent dit in de praktijk dat de huidige oudsten samen met leiders uit het apostolisch team van NCMI nieuwe diakenen en oudsten inzegenen. (Hand.6:1-7,14:23,18-28, 15:22)